Plan odnowy miejscowości Smogorzów
na lata 2016 – 2025

 

CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI


 1. Płożenie

Smogorzów leży w województwie opolskim, w powiecie namysłowskim. Administracyjnie należy do gminy Namysłów. Oddalony jest o 12 km od Namysłowa. Wieś graniczy z sołectwami Głuszyna, Kowalowice i Pawłowice. W pobliżu przebiega północna granica województwa opolskiego z województwami dolnośląskim i wielkopolskim.

 1. Rys historyczny

Smogorzów to najstarsza i niegdyś najsłynniejsza miejscowość ziemi namysłowskiej. Sławę zawdzięcza zapisom „Rocznikom” Jana Długosza. Według nich Smogorzów był siedzibą biskupów śląskich, którą dopiero za czasów Kazimierza Odnowiciela na trwałe ulokowano we Wrocławiu. W innym dziele Długosza – „Żywoty biskupów wrocławskich” – podano, że właśnie w Smogorzowie Mieszko I ufundował pierwszą śląską katedrę.

Współcześni historycy sceptycznie podchodzą do tych zapisów, ale w drugiej połowie XIX wieku tradycję tego miejsca szanowano i traktowano poważnie. Wierzono, że niewielki drewniany smogorzowski kościółek, to pierwsza wybudowana przez Piastów świątynia na Śląsku. „Smogorzowską katedrę” traktowano niczym relikwię, ponieważ żywiono przekonanie, że rodowód jej najstarszej części można datować na IX wiek.

W 1854 roku drewniany modrzewiowy kościół spłonął. Nowa, murowana świątynia w stylu neogotyckim powstała w latach 1861–63, między innymi dzięki zaangażowaniu śląskiego działacza społecznego Józefa Lompy.

 1. Zabytki Smogorzowa
  • Kościół parafialny pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Cmentarz w miejscu poprzedniego kościoła, z kryptą, określaną według tradycji jako miejsce spoczynku pierwszych biskupów wrocławskich (966–1052).
  • Krzyż kamienny z 1554 roku z wyrytymi imionami i datami życia biskupów.
  • Plebania zbudowana w 1845 roku. Na piętrze pomieszczenie z malowidłem z XIX wieku na suficie, przedstawiające biskupa Gotfryda nawracającego pogan, w krajobrazowym tle widok drewnianego kościółka.
  • Renesansowa płyta nagrobna Jana v. Munsterberg.
  • Żródło świętej Jadwigi – według podań ludowych woda z niej miała uzdrowicielską moc.
  • Głaz narzutowy granitowy zwany kamieniem świętej Jadwigi. Według podań święta Jadwiga klęczała na nim modląc się w intencji biskupów.
 1. Liczba mieszkańców

 

 1. Bezrobocie

 

Gmina Namysłów zaliczana jest do obszarów zagrożonych wysokim bezrobociem strukturalnym. Brak miejsc pracy skutkuje złą sytuacją materialną mieszkańców, szczególnie obszarów wiejskich, gdzie bezrobocie wynika głównie z likwidacji PGR-ów. Tak też jest w przypadku Smogorzowa. Duża ilość mieszkańców okresowo pracuje za granicą.

 

INWENTARYZACJA ZASOBÓW


 1. Infrastruktura społeczna

OŚWIATA

Na terenie sołectwa funkcjonuje Zespół Placówek Oświatowych – przedszkole i gimnazjum, do których uczęszczają dzieci z miejscowości:

 • Smogorzów,
 • Kowalowice,
 • Objazda,
 • Głuszyna,
 • Józefków,
 • Michalice,
 • Namysłów,
 • Nowy Dwór,
 • Brzezinki,
 • Pawłowice.

Gimnazjum posiada:

 • Salę gimnastyczną, pełniącą także rolę świetlicy wiejskiej,
 • Ogólnodostępne boisko sportowe i plac zabaw dla dzieci,
 • Ogólnodostępne stanowisko internetowe – kiosk,
 • Bibliotekę szkolną dostępną dla mieszkańców,
 • Salę rehabilitacjno-siłową.

SŁUŻBA ZDROWIA

Mieszkańcy Smogorzowa korzystają z usług medycznych (lekarz rodzinny) i apteki w Kowalowicach oraz ze specjalistycznych gabinetów lekarskich w Namysłowie. Bezpiecze

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Na terenie sołectwa brak posterunku policji. O bezpieczeństwo mieszkańców dbają Komenda Powiatowa Policji oraz Straż Miejska w Namysłowie. W Smogorzowie funkcjonuje Ochotnicza Straż Pożarna, mając do dyspozycji remizę z wozem strażackim.

INNE INSTYTUCJE

  • Parafia rzymsko-katolicka, obejmująca swym działaniem wsie Smogorzów, Pawłowice, Idzikowice i Jakubowice,
  • leśnictwo Smogorzów.
 1. Infrastruktura techniczna

ZAOPATRZENIE W WODĘ

Wieś jest z wodociągowana praktycznie w 100%.

KANALIZACJA

W 2015 roku wieś została skanalizowana.

SIEĆ GAZOWA

Brak sieci gazowej. Wieś zaopatrywana jest w gaz butlowy (5 punktów wymiany butli).

SIEĆ ENERGETYCZNA

Wieś zaopatrywana jest w energię liniami o napięciu 15 kV, co zapewnia zasilanie miejscowości w sposób ciągły. Sołectwo obsługiwane jest przez koncern energetyczny TAURON.

SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA

Stacjonarna sieć telefoniczna zaspokaja potrzeby mieszkańców. Internet dostarczany jest do gospodarstw domowych poprzez sieć telefoniczną bądź radiowo.

KOMUNIKACJA

Przez Smogorzów przebiegają drogi powiatowe Głuszyna – Smogorzów – Pawłowice, Kowalowice – Smogorzów, Smogorzów – Trębaczów oraz droga gminna Smogorzów – Krzyków. Komunikację publiczną zapewnia PKS Namysłów. Na terenie wsi znajdują się dwa murowane przystanki autobusowe wyremontowane w 2015 roku.

 1. Gospodarka

NA TERENIE WSI ZNAJDUJĄ SIĘ:

 • dwa sklepy spożywczo-przemysłowe,
 • warsztat samochodowy,
 • firma budowlana,
 • zakład stolarski,
 • punkt sprzedaży opału i środków do produkcji rolnej.

We wsi znajduje się 70 gospodarstw rolnych, głównie o niewielkim areale, dlatego też większość rolników dodatkowo pracuje poza rolnictwem.

WIELKOŚĆ GOSPODARSTW INDYWIDUALNYCH

 

Rolnicy gospodarują na glebach zaliczanych do klas średnich i słabych (IV – VI klasa).

 

OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWOŚCI


Mocne strony

Słabe strony

 1. wodociąg i kanalizacja,
 2. potencjał ludzki,
 3. plan zagospodarowania przestrzennego,
 4. bliskość Namysłowa, Kępna i Oleśnicy,
 5. bogata historia wsi,
 6. zabytki,
 7. bliskość ośrodka sportów konnych w Jakubowicach,
 8. bliskość zbiornika wodnego w Michalicach,
 9. bliskość trasy S8,
 10. aktywność działań OSP na rzecz społeczności Smogorzowa,
 11. szkoła, przedszkole.
 1. słaba infrastruktura (zła jakość dróg, brak chodników),
 2. niski poziom wykształcenia mieszkańców,
 3. niewielka ilość firm produkcyjno-usługowych,
 4. brak bazy przetwórstwa rolno-spożywczego,
 5. zaniedbana melioracja,
 6. wysokie bezrobocie,
 7. migracja młodych wykształconych ludzi do miast,
 8. brak wiejskich skwerów jako miejsc spotkań mieszkańców,
 9. niska aktywność społeczna mieszkańców.

Szanse

Zagrożenia

 1. dokształcanie mieszkańców poprzez szkolenia i kursy,
 2. sprzyjająca polityka regionalna adresowana do obszarów wiejskich,
 3. zwiększenie dostępności środków pomocowych, w tym pochodzących z UE,
 4. funkcjonowanie funduszu sołeckiego,
 5. planowana budowa farmy wiatrowej w okolicach Smogorzowa,
 6. Rozwój budownictwa jednorodzinnego.
 1. wzmożony ruch samochodowy ulicami Smogorzowa i brak chodników,
 2. migracja młodzieży do miast i wyjazdy za granicę kraju,
 3. brak środków finansowych na wkład własny przy realizacji projektów,
 4. planowana likwidacja gimnazjum i nieznany los obiektów szkolnych.

 

OPIS PLANOWANYCH DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH


 1. Priorytet 1: Bezpieczeństwo publiczne i komunikacyjne

DZIAŁANIA

 • Rozbudowa gminnej drogi wraz z odwodnieniem – w pobliżu garaży byłego PGR.
 • Modernizacja ulicy Głównej (w tym: budowa chodnika wzdłuż całej ulicy, ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej, budowa dwóch parkingów przy kościele parafialnym, modernizacja skrzyżowań, przepustów, wjazdów na posesje, budowa dwóch dodatkowych zatok autobusowych, odtworzenie rowów wzdłuż drogi).
 • Modernizacja ulicy Namysłowskiej (w tym: budowa chodnika od ulicy Głównej do cmentarza, ułożenie nowej nawierzchni, budowa parkingu przy cmentarzu, modernizacja przepustów, wjazdów na posesje, odtworzenie rowów wzdłuż drogi).
 • Ułożenie 100 m nawierzchni bitumicznej na ulicy Cichej (do końca wiejskich zabudowań) – w ciągu drogi powiatowej Smogorzów – Trębaczów.
 • Odbudowa – utwardzenie drogi gminnej Smogorzów – Krzyków.
 • Utwardzenie ulicy Cichej (droga gminna) w jej gruntowym odcinku – około 400 m.
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego – wymiana na oświetlenie LED i zwiększenie ilości punktów świetlnych na ulicy Głównej.
 • Zwiększenie ilości punktów świetlnych na pozostałych ulicach w tym postawienie 4 dodatkowych słupów oświetleniowych na ulicy Wiejskiej.
 • Modernizacja sieci melioracyjnej, zwłaszcza potoku Jarząbek (budowa i remont przepustów, naprawa umocnień skarp potoku).
 1. Priorytet 2: Rozwój tożsamości Smogorzowa i konsolidacja mieszkańców

DZIAŁANIA

 • Ustawienie na wjazdach do Smogorzowa „tablic powitalnych” oraz postawienie w najważniejszych punktach wsi tablic ogłoszeniowych.
 • Ustanowienie jednolitych tabliczek z nazwami ulic oraz uruchomienie programu wymiany tabliczek z numerami posesji.
 1. Priorytet 3: Rozwój infrastruktury sportowej i kulturalnej

DZIAŁANIA

 • Budowa wielofunkcyjnego skweru z wiejską altaną, siłownią napowietrzną, miejscem na relaks i odpoczynek (ławeczki, niska i parkowa zieleń).
 • Budowa skweru z altaną i placem zabaw w okolicach dawnego PGR-u.
 • Budowa placu z miniaturką „katedry smogorzowskiej” w okolicy kościoła parafialnego.
 • Inicjowanie powstania trasy turystyczno-rowerowej – „trasa biskupów smogorzowskich”. Szlak przyrodniczo-historyczny powiązałby Michalice, Baldwinowice, Kowalowice, Smogorzów, Objazdę i Józefków.
 1. Priorytet 4: Zabezpieczenie i modernizacja obiektów religijnych

DZIAŁANIA

 • Renowacja zabytkowego ogrodzenia wokół kościoła parafialnego wraz ze stacjami Drogi Krzyżowej i bramami.
 • Iluminacja fasady kościoła parafialnego.

SZACUNKOWY KOSZTORYS PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ