Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Nasz SMOGORZÓW” zwane dalej Stowarzyszeniem.


§ 2

  1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz – miejscowość Smogorzów w gminie Namysłów.
  2. Stowarzyszenie może ustanawiać tematyczne Koła Zainteresowań, które powołuje Walne Zebranie. Członkowie Koła wybierają spośród siebie Lidera, reprezentującego Koło i koordynującego jego funkcjonowanie.

§ 3

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie: ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” i niniejszego Statutu.


§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem innych krajowych organizacji zainteresowanych tym samym lub podobnym profilem działania. Może również uczestniczyć w powoływaniu fundacji, których cele zbieżne będą ze statutem Stowarzyszenia.


§ 5

Stowarzyszenie ma prawo używania własnych pieczęci, oznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących przepisów.


Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 6

Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest dbałość o sołectwo Smogorzów, zaspokajanie potrzeb jego mieszkańców oraz promocja wsi.

Cele szczegółowe to:

 1. Działania na rzecz poprawy warunków zamieszkiwania w sołectwie Smogorzów,
  integracja mieszkańców i budowanie dobrych relacji między nimi,
 2. Upowszechnianie wiedzy o historii Smogorzowa oraz troska o smogorzowskie zabytki,
  ochrona środowiska i promowanie zasad zrównoważonego rozwoju wsi,
 3. Poprawa walorów estetycznych, krajobrazowych i turystycznych sołectwa,
 4. Promowanie Smogorzowa w regionie z wykorzystaniem jego historii oraz „Legendy Smogorzowskiej”,
 5. Działalność na rzecz wzrostu aktywności społecznej mieszkańców i budowania społeczeństwa obywatelskiego,
 6. Działalność oświatowa i edukacyjna, w tym propagowanie umiejętności korzystania z sieci Internet,
 7. Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu,
 8. Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg w sołectwie wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
 9. Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców, pomocy społecznej i dobroczynności,
 10. Działalność profilaktyczna związana z patologiami społecznymi,
  działania na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  uczestnictwo w programie „Odnowy Wsi Opolskiej”, prowadzonym przez Opolski Urząd Marszałkowski,
 11. Wspieranie, współpraca oraz koordynacja działań z Samorządem Sołectwa Smogorzów (Sołtysem i Radą Sołecką), współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną w Smogorzowie, smogorzowską parafią, placówkami edukacyjnymi oraz z innymi instytucjami, organizacjami, firmami itp., działającymi na terenie sołectwa oraz poza nim,
 12. Zabieganie o pozyskiwanie środków finansowych, rzeczowych i innych, na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. We współpracy z Samorządem Sołeckim, zgłaszanie potrzeb władzom samorządu gminy i powiatu, w zakresie poprawy warunków zamieszkania w sołectwie Smogorzów,
 2. Inicjowanie powstawania terenów zielonych (skwerów, parków, alei spacerowych itp.) oraz boisk sportowych jako miejsc wypoczynku mieszkańców,
 3. Udział mieszkańców wsi w pracach na rzecz powstania i utrzymania miejsc wypoczynku,
  inicjowanie powstawania kół zainteresowań (np. rękodzieło, muzyka, historia, ogrodnictwo, hodowla itp.),
 4. Organizację wyjazdów i wycieczek tematycznych,
 5. Podejmowanie wspólnych prac na rzecz wsi lub jej mieszkańców,
 6. Inicjowanie pogadanek, prelekcji, wykładów, dyskusji, wystaw, itp. nt. historii Smogorzowa,
 7. Właściwe wyeksponowanie i utrzymanie porządku wokół smogorzowskich zabytków,
  gromadzenie zbiorów dokumentujących historię wsi,
 8. Kształtowanie właściwego stosunku do środowiska, szerzenie zrozumienia celów ochrony środowiska oraz propagowania spraw ochrony przyrody,
 9. Inicjowanie i podejmowanie działań dotyczących ochrony środowiska,
 10. Inicjowanie i podejmowanie działań dotyczących właściwego stosunku do zwierząt i innych składników przyrody żywej,
 11. Organizowanie spotkań ,wykładów i prelekcji, mających na celu rozszerzenie zainteresowania problematyką zrównoważonego rozwoju,
 12. Promowanie odnawialnych źródeł energii,
 13. Wnioskowanie utworzenia pieszo-rowerowego szlaku turystycznego historyczno-przyrodniczo-krajoznawczego, łączącego Smogorzów z powstającym kompleksem wypoczynkowym nad Zalewem Michalickim,
 14. Odtwarzanie alei drzew i miedz śródpolnych,
 15. Promowanie troski o estetykę wiejskich obejść i ogrodów przydomowych,\
 16. Dbałość o utrzymanie porządku na terenach wspólnych i przylegających do posesji (chodnikach, poboczach dróg, skarpach rowów, itp.) oraz troska o stan drzew i krzewów na terenie sołectwa,
 17. Zapraszanie przedstawicieli władz samorządowych gminy i powiatu na spotkania z mieszkańcami Smogorzowa oraz przedstawianie im potrzeb sołectwa jak i jego dokonań,
 18. Wdrażanie w życie inicjatyw mieszkańców, mających na celu promowanie „Legendy Smogorzowskiej”,
 19. Inicjowanie udziału sołectwa w gminnych i powiatowych konkursach, promujących aktywne i zadbane miejscowości,
 20. Zachęcanie mieszkańców do większej aktywności społecznej poprzez zwiększanie ich wpływu na życie sołectwa i uwzględnianie ich postulatów dotyczących wsi,
 21. Docenianie aktywności członków Stowarzyszenia poprzez publiczne informowanie o ich zaangażowaniu i jego efektach,
 22. Organizację pogadanek, wykładów, itp. na tematy ochrony zdrowia mieszkańców, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz na inne zagadnienia, na które jest społeczne zapotrzebowanie,
 23. Promowanie zdrowego trybu życia poprzez właściwą dietę, aktywność fizyczną i uprawianie sportu,
  inicjowanie zajęć na świeżym powietrzu, takich jak: turystyka rowerowa i piesza, bieganie, gry zespołowe lub zawody sportowe,
 24. Zabieganie o modernizację dróg i wiejskich ulic oraz infrastruktury im towarzyszącej,
  modernizację sieci oświetleniowej wiejskich ulic,
 25. Inicjowanie pomocy osobom samotnym, starszym, chorym lub niepełnosprawnym, poszkodowanym, albo będącym w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,
 26. Współpracę z pracownikami socjalnymi gminnego ośrodka pomocy społecznej,
 27. Dostarczanie wiedzy nt. walki z patologiami społecznymi osobom dotkniętym tym zjawiskiem i ich rodzinom,
 28. Utrzymywanie kontaktu z Komendą Powiatową Policji w Namysłowie oraz ze Strażą Miejską w Namysłowie,
 29. Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami, samorządami sołeckimi wsi i stowarzyszeniami o podobnym profilu działania.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. rzeczywistych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§ 9

 1. Członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i która pragnie wnieść wkład w urzeczywistnienie celów statutowych Stowarzyszenia oraz złoży deklarację członkowską,
 2. Członkiem Stowarzyszenia może być obywatel innego kraju.

§ 10

Członek rzeczywisty ma prawo do:

 1. Czynnego i biernego udziału w wyborach władz Stowarzyszenia,
 2. Podejmowania inicjatyw, zgłaszania wniosków i głosowania na zebraniach Stowarzyszenia zgodnie z przepisami statutu,
 3. Zgłaszania opinii, postulatów i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
  brania udziału w akcjach i pracach Stowarzyszenia.

§ 11

Członek wspierający:

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, zainteresowana celami Stowarzyszenia, która zadeklaruje stałą składkę członkowską na jego rzecz i zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia, na podstawie pisemnie złożonej deklaracji.
 2. Członek wspierający posiada wszystkie prawa członka rzeczywistego i może działać w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§ 12

Członek honorowy:

 1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia,
 2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie,
 3. Członkom honorowym przysługują prawa i obowiązki członka rzeczywistego.
  Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

§ 13

Członek rzeczywisty i wspierający zobowiązany jest do:

 1. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. Aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia,
 3. Regularnego opłacania składki członkowskiej zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania.

§ 14

 1. Członków rzeczywistych Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia większością 2/3 głosów członków Zarządu,
 2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów.

§ 15

Członkowie założyciele Stowarzyszenia, z chwilą rejestracji Stowarzyszenia, stają się członkami rzeczywistymi.


§ 16

Członkostwo rzeczywiste Stowarzyszenia ustaje w razie:

 1. Pisemnej rezygnacji członka,
 2. Skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres określony przez Walne Zebranie,
 3. Skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych,
 4. Śmierci członka,
 5. Rozwiązania się Stowarzyszenia,

§ 17

Członkostwo wspierające ustaje w razie:

 1. Rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia
 2. Uchwałą Zarządu,
 3. Utraty osobowości prawnej, w przypadku osoby prawnej, będącej członkiem wspierającym,
 4. Rozwiązania się Stowarzyszenia.

§ 18

Członkostwo honorowe ustaje w razie:

 1. Dobrowolnego zrzeczenia się tej godności,
 2. Pozbawienia tej godności uchwałą Walnego Zebrania na wniosek Zarządu,
 3. Rozwiązania się Stowarzyszenia.

§ 19

Członkom skreślonym lub wykreślonym z listy członków przysługuje prawo wniesienia odwołania do najbliższego Walnego Zebrania.


Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 20

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 21

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata. W przypadku konieczności obsadzenia wakującego stanowiska w tych władzach Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji, przeprowadza się wybory uzupełniające.
 2. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania.
 3. Członkowie władz Stowarzyszenia mogą sprawować swoje funkcje dłużej niż jedną kadencję.
 4. Członkowie władz pełnią swe funkcje nieodpłatnie.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. Wybór Prezesa,
 2. Odwołanie Prezesa – na jego wniosek lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, w przypadku porzucenia przez niego wykonywania obowiązków Prezesa lub na skutek jego rażącej niegospodarności,
 3. Na wniosek Prezesa – wybór i odwołanie Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i Członków Zarządu,
 4. Nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego,
 5. Podejmowanie uchwał o przystępowaniu do stowarzyszeń,
 6. Uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia,
 7. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
 8. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
 9. Wybór członków Komisji Rewizyjnej,
 10. Opiniowanie i rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej,
 11. Ustalanie wysokości składek i okresu niepłacenia składek, po którym wygasa członkostwo w Stowarzyszeniu,
 12. Podejmowanie uchwały dotyczącej bilansu rocznego oraz udzielenie absolutorium dla Zarządu,
 13.  Wybór nowego Zarządu, w przypadku nie udzielenia absolutorium poprzedniemu Zarządowi,
 14. Powoływanie (i odwoływanie) tematycznych kół zainteresowań w składzie min. 3 członków Stowarzyszenia.
 1. Walne Zebranie powinno odbyć się co najmniej raz w roku,
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 7 dni przed jego zwołaniem,
 3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów:
  1. W pierwszym terminie, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków,
  2. W drugim terminie, bez względu na liczbę obecnych.
 4. Głosowanie uchwał Walnego Zebrania odbywa się jawnie.
 5. Wniosek o utajnienie głosowania uchwał musi być przegłosowany zwykłą większością głosów przez Walne Zebranie.

§ 23

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/5 członków Stowarzyszenia.
 2. Wniosek Komisji Rewizyjnej lub członków Stowarzyszenia winien określić sprawy, które ma rozpatrywać Walne Zebranie.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania wniosku.

§ 24

Zarząd:

 1. Zarząd składa się z 7 osób wybranych przez Walne Zebranie,
 2. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i trzech Członków Zarządu,
 3. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów przy obecności co najmniej 5 osób Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa,
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb lecz nie rzadziej, niż jeden raz w kwartale i zwoływane są przez Prezesa, Wiceprezesa lub Sekretarza.
 5. Na posiedzenia Zarządu mogą być zapraszane inne osoby z głosem doradczym.

§ 25

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
 2. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwałami i wytycznymi Walnego Zebrania,
 3. Zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań,
 4. Podejmowanie decyzji o przyjęciu lub skreśleniu członków Stowarzyszenia,
 5. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z działalności Zarządu,
 6. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał o przyjmowaniu zapisów i darowizn,
 7. Zawieranie umów,
 8. Opracowywanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia,
 9. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 10. Powoływanie komisji problemowych i zespołów roboczych.

§ 26

Komisja Rewizyjna:

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób – Przewodniczącego i dwóch Członków Komisji,
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniu Zarządu, z głosem doradczym,
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia.

§ 27

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Przeprowadzanie, co najmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia i jego Zarządu pod względem jej zgodności ze Statutem Stowarzyszenia i ustawą „Prawo o Stowarzyszeniach”,
 2. Sprawdzanie stanu finansów Stowarzyszenia,
 3. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych uchybień,
 4. Sporządzanie sprawozdań ze swej działalności i występowanie do Walnego Zebrania z wnioskiem o absolutorium dla Zarządu,
 5. Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
 6. W razie porzucenia przez Prezesa wykonywania swych obowiązków lub na skutek jego rażącej niegospodarności, wnioskowanie do Walnego Zebrania o odwołanie Prezesa przed upływem kadencji.

Rozdział V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 28

Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników w oparciu o obowiązujące przepisy.


§ 29

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

 1. Wpływy ze składek członkowskich,
 2. Zapisy, darowizny,
 3. Wpływy z działalności statutowej,
 4. Wpływy ze zbiórek publicznych i różnego rodzaju imprez,
 5. Wpływy z loterii i aukcji,
 6. Dotacje budżetowe, subwencje,
 7. Dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
 8. Inne wpływy.

§ 30

Dla ważności dokumentów dotyczących zobowiązań finansowych wymagane są podpisy dwóch uprawnionych członków Zarządu (w tym Prezesa względnie Wiceprezesa).


Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 31

 1. Uchwałę o zmianie statutu, rozwiązaniu Stowarzyszenia lub odwołaniu Prezesa na wniosek Komisji Rewizyjnej, podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności:
  1. w pierwszym terminie – co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia,
  2. w drugim terminie – zwykłą większością głosów, lecz przy obecności nie mniej niż 1/4 liczby członków.
 2. Wraz z uchwałą o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołaniu Komisji Likwidacyjnej.

Smogorzów, dnia 23 listopada 2016 r.