Chróścina gm. Dąbrowa najpiękniejsza w województwie opolskim – 3.09.2018 – Rozwój Wsi Opolskiej

(…)

Informacja o laureatach Konkursu „Piękna Wieś Opolska 2018″

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 5420/2018 z dnia 7 maja 2018 r. ogłoszony został konkurs „Piękna Wieś Opolska 2018″.Konkurs jako jedno z głównych zadań, podejmuje działania edukacyjne i promocyjne w zakresie dbałości o otoczenie i cenne zasoby przyrodnicze w lokalnych środowiskach.

W konkursie udział wzięło 10 miejscowości z 10 opolskich gmin w dwóch kategoriach konkursowych:

 1. 5 zgłoszeń wsi w kategorii „Najpiękniejsza wieś”,
 2. 5 zgłoszeń projektów do kategorii „Najlepszy projekt odnowy wsi”.

 

Laureaci konkursu Piękna Wieś Opolska 2018
Laureaci konkursu Piękna Wieś Opolska 2018. Źródło: www.odnowawsi.eu

 

Kategoria „Najpiękniejsza wieś”
 1. I miejsce – Chróścina, gm. Dąbrowa – nagroda finansowa w wysokości 20 000 zł. (…)
 2. II miejsce – Mańkowice, gm. Łambinowice – nagroda finansowa w wysokości 15 000 zł. (…)
 3. III miejsce – Smogorzów, gm. Namysłów – nagroda finansowa w wysokości 10 000 zł.

Smogorzów to niewielka wieś na północnym krańcu województwa opolskiego. Działające we wsi organizacje, Stowarzyszenie „Nasz Smogorzów”, Rada sołecka, Ochotnicza Straż Pożarna, leśnictwo i lokalni przedsiębiorcy, współpracują ze sobą na rzecz rozwoju rozwoju swojej miejscowości.

W 2017 roku Smogorzów zajął drugie miejsce w wojewódzkim konkursie „Najciekawsze koncepcje zagospodarowania terenów zielonych wsi” za projekt „Rewitalizacja alei dębowo – jabłoniowej”. Na alei nie zmieniając charakteru wielogatunkowości zadrzewienia śródpolnego, uzupełniono nasadzenia dębami szypułkowymi i jabłoniami w 3 starych odmianach. Rozmieszczone zostały budki lęgowe dla ptaków, ułożono pryzmy kamieni polnych jako schronienie dla drobnych zwierząt oraz zainstalowano domki dla owadów. W punktach widokowych umieszczono tablice o tematyce ekologicznej, informujące o roli zadrzewień śródpolnych oraz o znaczeniu owadów zapylających.

Oazą bioróżnorodności są posesje mieszkańców Smogorzowa, którzy szczególną uwagę poświęcają uprawie rodzimych drzew i krzewów. Mieszkańcy wsi poświęcają wiele uwagi na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży. Przed wejściem do budynku szkoły założono ogródek ziołowy, a dzieci starszych klas brały czynny udział w pracach przy rewitalizacji alei. Główna ulica Smogorzowa obsadzona jest szpalerem lip oraz klonów. Okolice świetlicy wiejskiej zostały obsadzone drzewami i krzewami parkowymi, zakupionymi przez mieszkańców.

Wieś znana jest ze swej „Smogorzowskiej Legendy”, według której  w okolicy mieszkał Smok, który obecnie stanowi symbol wsi oraz Stowarzyszenia Nasz Smogorzów. Jego 3 metrowa dębowa rzeźba zdobi wejście do świetlicy wiejskiej, a wizerunki stylizowanych  smoków w kształcie litery S widnieją na meblach parkowych i ptasich budkach lęgowych. Zaangażowanie mieszkańców wsi w realizację wielu przedsięwzięć przyrodniczo-edukacyjnych, przełożyło się na wzrost świadomości ekologicznej i co najważniejsze większą dbałość o lokalne zasoby przyrodnicze, co zostało docenione w ocenie komisji konkursowej.

 

Delegacje ze Smogorzowa z nagrodą za III miejsce w konkursie Piękna Wieś Opolska 2018
Delegacje ze Smogorzowa z nagrodą za III miejsce w konkursie Piękna Wieś Opolska 2018. Źródło: www.odnowawsi.eu

 

 1. Wyróżnienie – Mochów, gm. Głogówek – nagroda w wysokości 1 500 zł. (…)
 2. Wyróżnienie – Rozmierz, gm. Strzelce Opolskie – nagroda w wysokości 1 500 zł. (…)
 3. Wyróżnienie – Nowe Budkowice, gm. Murów – nagroda w wysokości 1 500 zł. (…)
Kategoria „Najlepszy projekt odnowy wsi”
 1. I miejsce – Spórok, gm. Kolonowskie – nagroda w wysokości 10 000 zł. (…)
 2. II miejsce – Kocury-Malichów, gm. Dobrodzień – nagroda w wysokości 8 000 zł. (…)
 3. III miejsce – Pogórze, gm. Biała – nagroda w wysokości 6 000 zł. (…)
 4. Wyróżnienie – Uciechowice, gm. Branice – nagroda w wysokości 1 000 zł (…)
 5. Wyróżnienie – Mochów, gm. Głogówek – nagroda w wysokości 500 zł. (…)

Konkurs jest zadaniem realizowanym w ramach projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny –  skarbem dziedzictwa przyrodniczego” (Decyzja nr RPOP.05.01.00-16-0001/15-00 z dnia 01.12.2015r.) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach, Osi priorytetowej 5 – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO  2014-2020.

 

 1. Zobacz cały artykuł na stronie www.odnowawsi.eu
 2. Zobacz artykuł w formie pliku graficznego (zrzut ekranu)

Inne ciekawe artykuły:

 1. Trzecie miejsce w konkursie Piękna Wieś Opolska
 2. Zwycięstwo w II Turnieju Kwitnącej Jabłoni
 3. Rewitalizacja alei dębowo-jabłoniowej 2017

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *